AVISO LEGAL de ALDEBARÁN

Benvido a Aldebarán. Agradézoche o teu interese por leer las condiciones legales de esta web. Son consciente de que este tema pode non ser o teu preferido, pero é importante que coñezas toda a información relativa aos termos e condicións legais que definen as relacións entre ti, como usuario, e eu, como responsable desta web. Como usuario, é importante que coñezas estes termos antes de continuar a túa navegación.

Eu, Eduardo Campos (Emacc), en Adiante Titular, como responsable desta web, comprométome a procesar a información dos meus usuarios con plenas garantías e cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recompilación e uso dos seus datos persoais.

Esta web, por tanto, cumpre rigorosamente coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), co Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, do Regulamento de desenvolvemento da LOPD, co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD) e coa Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ó LSSI).

Datos do Responsable

 • Identidade do Responsable: Eduardo Manuel Campos Coello (Alias: Emacc).
 • Nome comercial: Aldebarán.
 • Correo electrónico: emacc73@gmail.com

Condicións xerais de uso

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluíndo o mero acceso) das páxinas web, integrantes do sitio web do Titular, ademais dos contidos e servizos postos a disposición nelas. Toda persoa que acceda á web, Aldebarán (“usuario”) acepta someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento deste portal.

Datos persoais que rencompilamos e como o facemos

Para máis información: Política de Privacidade.

Compromisos e obligacións dos usuarios

Queda prohibido o uso da web, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web. Respecto dos contidos desta web, prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa autorización do Titular.
 • Calquera vulneración dos dereitos do prestador ou do Titular.
 • A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios.

O usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na internet non son enteiramente fiables e que, por tanto, Aldebarán non pode garantir a inexistencia de malware ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos, aínda que poña todos os medios necesarios e as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos daniños.

Medidas de seguridade

Os datos persoais comunicados polo usuario a Aldebarán poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva ao Titular, asumindo este todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos.

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización do Titular.

O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade do Titular. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado.

O usuario coñece e acepta que a totalidade do sitio web, contendo sen carácter exhaustivo o texto, software, contidos (incluíndo estrutura, selección, ordenación e presentación dos mesmos) podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño están protexida por marcas, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España.

O Titular non reproduce, plagia, distribúe ou comunica publicamente obras que poidan ter dereitos de autor. As imaxes, fotografías e calquera outro tipo de material audiovisual atense ás condicións e termos de uso concedidos polas distribuidoras cinematográficas, estando debidamente atribuídos de maneira expresa e inequívoca e utilizados exclusivamente baixo os termos, condicións e limitacións concedidos ao Titular. O resto do contido audiovisual non suxeito ás presentes condicións procede exclusivamente de fontes públicas da internet de libre distribución.

No caso de que un usuario ou un terceiro consideren que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual pola introdución dun determinado contido na web, deberá notificar dita circunstancia a Aldebarán por correo electrónico a emacc73@gmail.com, indicando:

 • Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos, ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación a presente un terceiro distinto do interesado.
 • Contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual sinalados e a declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

Salvo que se indique o contrario, os contidos que se ofrecen no presente sitio web son de carácter gratuíto e están baixo a licenza de Creative Commons “Recoñecemento – Non Comercial – Sen Obra Derivada 4.0 Internacional”. Información detallada sobre esta licenza pódese consultar na seguinte ligazón.

Así mesmo, o Titular non establece ningunha relación contractual con ningún dos colaboradores de Aldebarán e todos os dereitos de propiedade intelectual do presente sitio web pertencen ao Titular, dispoñendo dos debidos permisos de uso, que se reserva o dereito para modificar e/ou suprimir os contidos do sitio sen aviso previo/previo aviso.

Enlaces externos

As páxinas da web Aldebarán proporciona ligazóns ou hipervínculos a outros sitios web propios e contidos que son propiedade de terceiros tales como:

 • Contido doutras webs e blogues.

O único obxecto das ligazóns é proporcionar ao usuario a posibilidade de acceder ás devanditos ligazóns. Esta web non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao usuario por acceso ás devanditos ligazóns. En ningún caso o Titular asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet.

O usuario que se propoña establecer calquera dispositivo técnico de ligazón desde o seu sitio web ao portal Aldebarán deberá obter a autorización previa e escrita do Titular. O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre esta web e o propietario do sitio no que se estableza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por esta parte dos seus contidos ou servizos.

Política de comentarios

Para máis información: Normas da páxina.

Exclusión de garantías e responsabilidade

O Titular non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web ou dos seus servizos e contidos.

 • A existencia de malware, programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal.
 • A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos ao dispor dos usuarios no sitio web.

O prestador non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que puidesen dimanar do uso ilegal ou indebido da presente páxina web.

Modificacións

O Titular resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas nesta web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados nela.

Xeralidades

O Titular perseguirá o incumplimento das presentes condicións así como cualquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as acciones civiles e penais que lle podan corresponder en dereito.

Modificación das presentes condicións e duración

O Titular poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

Lei aplicable e xurisdicción

Con carácter xeral as relacións entre Aldebarán e os usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes nesta web atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas e aos tribunais de Galicia.

Contacto

No caso de que calquera usuario tivese algunha dúbida acerca destas Condicións Legais ou calquera comentario sobre o portal Aldebarán, por favor diríxase a emacc73@gmail.com

Documento revisado el 23/05/2020.